Правила на промоцията на Сапунена работилница

Правила на промоцията на Сапунена работилница: “Поръчай с приятели за сладък петък“

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Организатор на промоцията „Поръчай с приятели за сладък петък “ е Сапунена работилница ООД, с централен офис в град София, бул. „В. Левски“ 6, наричан по-долу „Организатор“.
 2. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”).
 3. Включвайки се в настоящата промоция, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, дата на раждане, e-mail или други) за цели, свързани с промоцията, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
 4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им.
 5. Участието в промоцията е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Промоцията се организира и провежда на територията на гр.София, Република България.

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Продължителността на Промоцията е от понеделник, 2.09.2019 г., до 24:00 ч. в понедленик, 30.09.2019 г.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 1. В Промоцията могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години.
 2. Задължително е адреса на доставка да бъде на територията на гр. София.
 3. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата промоция.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Всеки желаещ да участва в промоцията трябва да посети страницата на Сапунена работилница на адрес: https://soapfactory.bg/ и да се запознае с Официалните правила за участие.
 2. За да се включи в промоцията, всеки потребител трябва да закупи продукти от on line магазина на Сапунена работилница на стойност над 100 лв. и да предостави адрес за доставка на територията на гр. София.
 3. Промоцията е валидна за доставки единствено на територията на гр. София.
 4. Наградите ще бъдат доставени в петък за всички валидни поръчки получени до четвъртък 12:00 на обяд в същата седмица. След този момент, остават за следващия петък.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 1. Наградите в Промоцията са както следва:
  1. за поръчка от on line магазина на Сапунена работилница на стойност минимум 100 лв, подарък кутия с 16бр. брауни
  2. за поръчка от on line магазина на Сапунена работилница на стойност над 150 лв, подарък торта
  3. Всички клиенти, направили поръчки на стойност над 100лв, ще получат обаждане от служител на Сапунена работилница за потвърждение на адреса на доставка на подаръка.
  4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
  5. Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора на посочен актуален адрес от страна на печелившия участник.

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от получаване на поръчката в сайта да се свърже с клиентите на посочения от тях телефон/мейл за контакт.
 2. Наградата се получава на посочения от клиента адрес за доставка. В случай, че печеливш участник не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда.
 3. В случай на невъзможност от страна на Организатора, да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
 4. Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора на посочен на актуален адрес от страна на печелившия.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за връзка с участниците
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
 3. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за невалидни претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на промоцията или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Промоцията

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ПУБЛИЧНОСТ

 1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
 2. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. В случай че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това по e-mail на: info@soapfactory.bg. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Facebook приложението по каквито и да било причини.

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. 1. С регистрацията си за участие в промоцията участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
  Cart